Friday, July 13, 2007

อันนี้จริงทุกบริบท

ผมเคยบอกไว้ว่าเห็นด้วยหรือเห็นต่างเป็นเรื่องเล็กน้อย และปกติมาก ตลอดอายุขัยที่ผ่านมาของผมและคงตลอดไป จะมีอยู่เรื่องเดียวที่เชื่อหมดใจ และไม่มีวันจะเปลี่ยนเป็นอื่นได้ นั่นคือ

สิ่งมีชีวิตทุกสิ่งล้วนเห็นแก่ชีวิตตัวเอง เป็นสำคัญในลำดับแรก

แต่สิ่งนี้กลับเป็นธรรมดาของโลกอยู่นั่นเอง และที่นำเสนอ (ใครเลยจะอ่านและเห็นคล้อย) ก็เพื่อให้ตัวเองมองทุกอย่างบนพื้นฐานความจริงนี้ แล้วตัวเราเองจะเข้าใจทุกบริบทได้ โดยไม่ต้องการคำอธิบายมากมาย

ภาพประกอบ: http://imagecache2.allposters.com

No comments: