Tuesday, September 11, 2007

หัวหน้าที่ดี

คุณสมบัติสำคัญข้อหนึ่งของหัวหน้าที่ดี คือ ต้องมีลูกน้องที่ดี

แต่จำเป็นด้วยหรือ ที่ต้องแลกด้วยการ เป็นอะไรที่ไม่ใช่ตัวเอง"ขอบคุณครับ boss แต่ไม่ต้องก็ได้"

ภาพประกอบ: http://pdn.philly.com

No comments: