Thursday, September 27, 2007

I love this!

ไม่ได้แวะเวียนเข้าไป พลวัต ซะนาน เช้านี้เจอบทความของคุณ bact'
โดนใจอย่างแรง ตั้งแต่บรรทัดแรก ไปจนอักษรตัวสุดท้ายของ ความเห็น ที่แลกเปลี่ยน

เราไม่ได้อยู่คนเดียว
หากเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ที่เรียกว่า "สังคม"
เช่นเดียวกับคนอื่น ๆ ทั้งหมด
และทุก ๆ คน เกี่ยวข้องกัน ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ตรงหรืออ้อม

"ประชาธิปไตย" "รัฐธรรมนูญ" "ประชาสังคม" "การมีส่วนร่วม" "ประชามติ"
"ประชาพิจารณ์" "ธรรมาภิบาล" "นิติรัฐ" "..." ฯลฯ

อย่าเพิ่งรีบร้อน ... เริ่มจากฐานคิดที่ว่ามาข้างบนให้ได้เสียก่อน

ก่อนจะไปสู่อะไรที่ใหญ่กว่านั้น"

ทุก ๆ คนอยู่ร่วมกัน — อย่างเท่า ๆ กัน"


อ่าน -- ที่ๆ เราอยู่ร่วมกัน

ที่มา: http://www.palawat.com

1 comment:

bact' said...

ยินดีที่ชอบครับ :)