Saturday, January 12, 2008

BCG Matrix

Growth-Share Matrix หรือ BCG Matrix (บ้างเรียก BCG Model) เป็นเครื่องมือที่เข้าใจง่าย ใช้ในการวิเคราะห์ เพื่อบอกสถานะของผลิตภัณฑ์/บริการ ว่าเป็นอย่างไร โดยใช้ตัวแปรหลัก 2 ตัว คือ อัตราการเจริญเติบโต (growth) กับส่วนแบ่งตลาด (market share)


ส่วนตัว ผมเองไม่ได้มีความสนใจในด้านนี้มากเท่าไรนัก แต่แม้ไม่ใช่ทางก็ "รู้ไว้ใช่ว่า" ไม่เห็นเสียหาย

เกี่ยวข้อง:

No comments: