Saturday, January 26, 2008

ความรู้ ความกล้า กับการสร้างสรรค์ทางปัญญา

"เอาทฤษฎีอะไรมารองรับ" กับ "เอาข้อเท็จจริงอะไรมารองรับ"

นักวิชาการไทยส่วนใหญ่แยกตัวจากสังคม และมักนำเสนองานทางวิชาการที่รูปแบบกับเนื้อหาแยกจากกัน ทฤษฎีกับการปฏิบัติแยกจากกัน ทำให้งานทางวิชาการมักเป็นเพียงมหรสพทางความคิด ซึ่งถ้าไม่ตัดเท้าให้เข้ากับเกือก เพราะชอบนำความคิดทฤษฎีมาใช้แบบสำเร็จรูป ก็มักจะยกเอาข้อสรุปในเรื่องเล็กๆ ขึ้นเป็นหลักการนำไปสรุปเป็นภาพใหญ่ทางสังคม


จากงานเขียน เรื่อง "ช็อคซีนีม่าในวิมานงาช้าง" ของคุณกัญญา ลีลาลัย ในหนังสือ เศรษฐศาสตร์การเมือง (เพื่อชุมชน) : วิกฤติรอบด้าน รัฐบาลอุจาด

ที่มา: ความรู้ ความกล้า กับการสร้างสรรค์ทางปัญญา

No comments: