Wednesday, October 01, 2008

ชีวิต=เรียนรู้

สิ่งที่พูด สิ่งที่คิด สิ่งที่เขียน ไม่สามารถรับประกันได้ว่า การกระทำของใครคนนั้น จะเป็นอย่างที่พูด อย่างที่คิด อย่างที่เขียน

บางครั้งบางเวลา อาจใช่ แต่เมื่อปัจจัย หรือองค์ประกอบของบริบทต่าง มันอาจไม่ใช่

ไม่แน่นอนแน่นอน ทุกๆ คนเหมือนกัน ตรงความต่างแบบนี้นี่เองเมื่อทำไม่ได้อย่างนั้น แล้วพูด แล้วคิด แล้วเขียน ออกมาทำไม

...ก็เพราะว่ามนุษย์ (สัตว์เดรัจฉานที่รู้จักปรุงแต่ง) ต้องเรียนรู้ไปตลอดชีวิต เท่านั้นเองครับ


ภาพประกอบ: http://poetryfoundation.org

No comments: