Monday, February 02, 2009

สุข-ทุกข์

สรุปเรื่องราวความยาวกว่า 4 ชั่วโมง เกี่ยวกับสุข-ทุกข์ของคนเรา จากวงเล่าข้างบ้าน เมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมา...


สุขสั้นๆ สุขบ่อยๆ

ทุกข์สั้นๆ ทุกข์ห่างๆ

จงสุขอยู่บนทุกข์ของตัวเอง

ไม่ควรทุกข์บนสุขของคนอื่น

ไม่สุขบนทุกข์ของคนอื่น
ภาพประกอบ: iStockphoto

No comments: