Tuesday, July 28, 2009

ทางออก

ทุกปัญหามีทางออกเสมอ

บางปัญหามีหลายทางออก มีทางเลือก

บางปัญหามีทางออกเดียว ไม่มีทางเลือก

ทางออกเดียวอาจเจ็บปวด

ทางออกเดียวอาจทรมาน

ทางออกเดียวอาจฝืนใจ

แต่ถ้าอยู่ต่อไป [ไม่ออก] เจ็บปวด ทรมาน และฝืนใจ มากกว่า

...

เมื่อถึงเวลา คนขี้แพ้มักเลือกหนี -- ไปตายเอาดาบหน้า

ซึ่งอาจเจ็บปวด ทรมาน และฝืนใจ ยิ่งกว่า ใครจะรู้

No comments: