Sunday, December 20, 2009

Life Exam

[ปล่้อยของ]

...

ถ้าต้องตอบโจทย์ของชีวิต เพื่อตัวเรา ด้วยตัวเราเอง คำถามจะเป็นแบบ "อัตนัย"

คำตอบก็ บรรยายไปเถอะครับพี่น้อง

...

ถ้าต้องตอบโจทย์ของชีวิต ด้วยตัวเรา แต่เพื่อคนอื่น คำถามจะเป็นแบบ "ปรนัย"

คำตอบมีเพียง "ใช่" หรือ "ไม่"

No comments: