Monday, October 25, 2010

ไอ้โต

ก็ไม่แปลกอะไร ที่มีอยู่วันหนึ่งผมเคยคิดว่าอนาคต ชีวิตของผมจะเป็นเหมือน "ไอ้โต"

แต่โคตรเท่ อย่างน้อยพี่แอ๊ด คาราบาว ก็แต่งเพลงให้เพื่อนผมเป็นหมอ เป็นอาจารย์หมอ ก็หลายคนอยู่นะ

ป.ล. ขอบคุณเพื่อนหมูที่ช่วยรำลึกอดีต (ความสุขที่คุณดื่มได้)

Thursday, October 21, 2010

สิทธิผู้บริโภค 5 ประการ

เมื่อเช้าเดินผ่านศูนย์บริการสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร เหลือไปเห็นป้ายผ้าประชาสัมพันธ์ สิทธิผู้บริโภค 5 ประการ ผมไม่ได้หยุดอ่านหรอก แต่จำไว้ว่าจะมาหาดูจากอินเทอร์เน็ตอีกครั้ง

ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (Office of the Consumer Protection Board) เก็บไว้อ้างอิงซะหน่อย เนื่องจากเป็นเรื่องที่คนทั่วไปรวมทั้งผม แทบจะไม่ค่อยได้ใส่ใจ ถ้าไม่มีงานเข้าให้เดือดร้อนถึงตัวเองหรือคนใกล้ชิด

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่ให้ความสำคัญของการคุ้มครองผู้บริโภค โดยบัญญัติถึงสิทธิของผู้บริโภคไว้ในมาตรา 57 ว่า "สิทธิของบุคคลซึ่งเป็นผู้บริโภคย่อมได้รับความคุ้มครองทั้งนี้ตามที่ กฎหมายบัญญัติ"

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 ได้บัญญัติสิทธิของผู้บริโภคที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย 5 ประการ ดังนี้

1. สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ได้แก่ สิทธิที่จะได้รับการโฆษณาหรือการแสดงฉลากตามความเป็นจริงและปราศจากพิษภัยแก่ผู้บริโภค รวมตลอดถึงสิทธิที่จะได้รับทราบ ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการอย่างถูกต้องและเพียงพอที่จะ
ไม่หลงผิด ในการซื้อสินค้าหรือรับบริการโดยไม่เป็นธรรม

2. สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ ได้แก่ สิทธิที่จะเลือกซื้อสินค้าหรือรับบริการโดยความ สมัครใจของผู้บริโภค และปราศจากการชักจูงใจอันไม่เป็นธรรม

3. สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ ได้แก่ สิทธิที่จะได้รับสินค้าหรือบริการที่ปลอดภัย มีสภาพและคุณภาพได้มาตรฐาน เหมาะสมแก่การใช้ ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สิน ในกรณีใช้ตามคำแนะนำหรือระมัดระวังตามสภาพของสินค้าหรือบริการนั้นแล้ว

4. สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญา ได้แก่ สิทธิที่จะได้รับข้อสัญญาโดยไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจ

5. สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย ได้แก่ สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองและชดใช้ค่าเสียหาย เมื่อมีการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคตามข้อ 1, 2, 3 และ 4 ดังกล่าว


ให้สงสัยในภาษากฎหมายกับการตีความคำว่า "โดยไม่เป็นธรรม" ซะจริงๆ แบบไหนเรียกว่าเป็นธรรม แบบไหนเรียกว่าไม่เป็นธรรม กรณีตัวอย่างมีมั้ย ?

...

พูดถึงเรื่องสิทธิ ผมมีอีกเรื่องติ๊กตอกๆ อยู่ในหัว เอาไว้ค่อยมาเขียนอีกบันทึกละกัน

Tuesday, October 12, 2010

quote ข้างถนน

quote ข้างถนนวันนี้ เก็บได้ระหว่างเดินออกจาก MRT มายัง office เมื่อเช้านี้เอง

"ก็บอกแล้วว่าให้เก็บไว้บ้าง เอางี้นะ วันไหนเงินเดือนแกออก แกหักสิบเปอร์เซ็นต์ สมมุติว่าเงินเดือนออกหมื่นนึงปุ๊บ แกเอาพันนึงฝากเลยทุกเดือนๆ เก็บไปเรื่อยๆ เก็บไปเงียบๆ เดี๋ยวแกก็มีเงินเองนั่นแหละ"


พี่สาวเจ้าของ quote (ดูจากเครื่องแบบ) มีอาชีพเป็นแม่บ้านทำความสะอาดตามสำนักงาน

Sunday, October 10, 2010

Social "HBD" word

เฉพาะที่มาในวันที่ 9 ตุลาคม เท่านั้น

Saturday, October 09, 2010

วันพ่อแห่งบ้าน

รู้สึกเหมือนเป็นวันพ่อแห่งบ้านมากกว่า HBD เพราะลูกเมียไม่โต้ไม่แย้งไม่ขัดใจเลยซักเรื่องเดียว แถมทำอะไรพิเศษๆ ให้อีกต่างหาก

Tuesday, October 05, 2010

น้ำตาลาไทร

"น้ำตาลาไทร" ของพร ภิรมย์ (ปัจจุบันท่านเป็นพระ) เป็นเพลงลูกทุ่งที่ผมชอบมากที่สุดเพลงหนึ่ง ไม่ว่าจะฟังกี่ครั้งๆ ก็เพราะมาก ภาษาสวยงาม เริ่มชอบและคุ้นเพลงนี้จากเวอร์ชั่นคัฟเวอร์ของไท ธนาวุฒิน้ำตาลาไทร เป็นเพลงที่ถูกนำกลับมาร้องใหม่อยู่พอสมควร เช่นของก๊อต จักรพรรณ์ก็มี

...

เนื้อเพลงที่มีภาษาสวยงามข้างล่างตัดมาจาก สนุกนึกกับนิวัติ กองเพียร


ป.ล. เนื้อร้องต้นฉบับ "บุญหนีบาปนำ" แต่คัฟเวอร์เวอร์ชั่นส่วนใหญ่จะผิดเป็น "บุญนี้บาปนำ"

Sunday, October 03, 2010

อคติ

อคติ คัดลอกจากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

อคติ แปลว่า ไม่ควรถึง หมายถึงไม่ควรประพฤติ ในประเทศไทยใช้ในความหมายว่าลำเอียง มี ๔ คือ ฉันทาคติ โทสาคติ ภยาคติ โมหาคติ

  1. ฉันทาคติ ลำเอียงเพราะรัก
  2. โทสาคติ ลำเอียงเพราะชัง
  3. ภยาคติ ลำเอียงเพราะกลัว
  4. โมหาคติ ลำเอียงเพราะไม่รู้

เป็นธรรมของผู้เป็นผู้ใหญ่ควรยึดถือ ส่วนผู้ปฏิบัติธรรมสามารถใช้ในการพิจารณาสรรพสิ่ง ว่าเราเห็นผิดวิปลาสจากความเป็นจริงของสิ่งทั้งปวง เป็นเพราะอคติทั้ง ๔ ต่อสิ่งทั้งปวง


เมื่อวานผมเกิดโมหาคติอย่างแรง (คิดไปเอง เข้าใจไปเอง) ระหว่างที่เกิดไม่ได้มีสำนึกรู้ดูจิตเลยแม้แต่น้อย แต่ก็ไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับคำขอโทษหรือแก้ตัว