Wednesday, December 31, 2014

CompTIA : Year passed


หนึ่งปีครึ่งที่ผ่านมา ชีวิตพลิกผันเล็กน้อย ทำให้ได้มาเป็นวิทยากรสอน CompTIA ตั้งแต่มิถุนายน 2556 จนถึงวันนี้ สอนไปแล้วทั้งหมด 22 หลักสูตร

ถ้าจะทำเป็นอาชีพจริงๆ ควรมีอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง เป้าหมายปีหน้า คือ มีหลักสูตรที่สามารถสอนเพิ่มขึ้นได้อีกประมาณนี้